NOC*NSF

The Shinbukan follow the code of conduct for sport coaches stated by the NOC*NSF.

nocnsf_logo_square

NOC*NSF code of conduct for sports coaches
The sport-federations in the Netherlands take sexual harassment seriously. NOC*NSF has established a code of conduct for sports coaches. Those rules are endorsed by all national federations. The rules are designed to reduce the risk of undesirable behaviour in the relationship pupil and trainer, and they serve as a touchstone for the behaviour of coaches and athletes in concrete situations.

 • The supervisor must provide an environment and an atmosphere in which the athlete feels safe.
 • The supervisor shall refrain to treat the athlete in a way that affects the athlete in his dignity, and by further invading into the private life of the athlete than is necessary for the common objective.
 • The supervisor shall refrain from any form of (power) abuse or sexual harassment against the athlete.
 • Sexual acts and sexual relations between the facilitator and the young athlete to sixteen years shall not be permitted under any circumstances and are considered sexual abuse.
 • The supervisor must not touch the athlete in such a way that the athlete and/or coach reasonably be expected to experience this touch as sexual or of erotic nature, as usually will be in the case of intentional touching of genitals, buttocks and breasts.
 • The supervisor shall refrain from verbal sexual harassment.
 • The facilitator will during training (stages), competitions and tours reserved and respectful handling of the athlete and the space in which the athlete is located, as the dressing room or the hotel room.
 • The supervisor has the duty to protect the athlete from injury and (power) abuse as a result of sexual harassment. Where it is known or who regularly represents the interests of the (young) athletes, the supervisor is required to cooperate with these persons or officials so that they can perform their job well.
 • The supervisor will not ask the athlete (in)tangible fees by asking the obvious intent to performance. The supervisor does not accept any financial reward or gifts of the athlete that is disproportionate to the usual or agreed remuneration.
 • The facilitator will actively ensure that these rules are respected by all those involved in the athlete. If it detects behaviour that does not comply with these rules, he will speak to the person in it.
 • In cases where the conduct is not (directly) provided it is within the responsibility of the supervisor to act in the spirit of this.

NOC*NSF gedragsregels voor sportbegeleiders
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.